Wybierz język:

EUROBALTIC II Civil Protection Project

Program Eurobaltic został zainicjowany przez Radę Państw Morza Bałtyckiego podczas III Szczytu w Koldig (Dania), który odbył się w dniach 11-12 kwietnia 2000 roku. Głównym celem programu jest współpraca państwa regionu Morza Bałtyckiego w obszarze ochrony ludności, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony społeczeństw oraz środowiska naturalnego regionu Morza Bałtyckiego przed skutkami klęsk żywiołowych i zagrożeń wywołanych działalnością człowieka, jako warunku niezbędnego do realizacji zrównoważonego rozwoju. Decyzją Prezesa Rady Ministrów RP, przy akceptacji premierów pozostałych państw regionu Morza Bałtyckiego, Polska od 2001 roku jest krajem koordynującym program Eurobaltic. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzył wykonanie tego zadania Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, pełniącemu wówczas funkcję Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Podczas spotkania szefów rządów państw Rady Państw Morza Bałtyckiego w Koldig zwrócono uwagę na konieczność pogłębienia współpracy skierowanej na zapobieganie i zwalczanie skutkó awarii chemicznych, katastrof, klęsk żywiołowych oraz ataków terrorystycznych w regionie Morza Bałtyckiego. Polska w roku 2001, jako kraj wiodący, wystąpiła z inicjatywą utworzenia programu Eurobaltic, którego jednym z podstawowych celów stało się stworzenie warunków do wymiany ekspertów, współpracy szkoleniowej, organizacji wspólnych ćwiczeń służb ratowniczych, koordynowanie działań innych instytucji związanych z ochroną ludności oraz zainicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania, standaryzacji i harmonizacji technicznych środków pomocy, ujednolicenia metod działania, a także zidentyfikowania mapy zagrożeń w regionie.

Sesja ministerialna Rady Państw Morza Bałtyckiego, która odbyła się w Hamburgu 7 czerwca 2001 r., poparła inicjatywę uruchomienia 5-letniego projektu Eurobaltic I, jako podstawy dla regionalnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony ludności. W marciu 2003 roku zgłoszona inicjatywa uzyskała wsparcie finansowe Unii Europejskiej w formie projektu Eurobaltic I, współfinansowanego z inicjatywy wspólnotowej INTERREG III B BSR (Baltic Sea Region), którego kontynuacją stał się realizowany od 2005 roku projekt Eurobaltic II.

Eurobaltic II – główne cele i założenia projektu
Sukces projektu Eurobaltic I oraz potrzeba zacieśnienia współpracy między państwami Rady Państw Morza Bałtyckiego, jak również możliwość wykorzystania środków z Unii Europejskiej przez nowe państwa, które wstąpiły do Wspólnoty w 2004 roku, przyczyniły się w 2005 roku, podczas siódmej rundy aplikacyjnej inicjatywy wspólnotowej INTERREG III B, do przedstawienia nowego projektu w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w regionie Morza Bałtyckiego – BSR INTERREG III B EUROBALTIC CIVIL PROTECTION PROJECT II – Eurobaltic II. Główny cel był nakierowany na zintensyfikowanie współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego w zakresie:

 • zarządzania ryzykiem, wzmocnienia zdolności państw regionu do współpracy obejmującej reagowanie na katastrofy i awarie,
 • wdrażania programu „Bezpieczne Wspólnoty” oraz jego dalszego promowania na arenie międzynarodowej.

Założenia projektu Eurobaltic II wpisywały sie w przewidziany na lata 2005-2015 milenijny plan działań dotyczący regionalnej współpracy w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, który został przyjęty podczas odbywającej sie w dniach 18-22 stycznia 2005 roku w Kobe (Japonia) Światowej Konferencji na temat Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof.

Pozytywna ocena projektu Eurobaltic II na arenie międzynarodowej przyspieszyła decyzję Unii Europejskiej o jego dofinansowaniu. W czerwcu 2005 roku projekt został zaakceptowany do realizacji i pozyskał współfinansowanie w wysokości 1.730.800,00 EUR.

Partnerem wiodącym projektu została Szwedzka Agencja Służb Ratowniczych (SRSA), której zadaniem stało się inicjowanie zadań prowadzonych przez poszczególnych partnerów projektu oraz merytoryczne wsparcie w realizacji zadań zaplanowanych na 5 okresów rozliczeniowych.

Projekt Eurobaltic II został podzielony na trzy Pakiety Robocze, których działania są inicjowane oraz nadzorowane przez koordynatora poszczególnego Pakietu.

Pierwszy Pakiet Roboczy – Zarządzanie ryzykiem i rozwój zagospodarowania i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego.

Drugi Pakiet Roboczy – Budowanie transnarodowej gotowości ratowniczej przez ćwiczenia, treningi, edukację i badania.

Trzeci Pakiet Roboczy – Promowanie bezpieczeństwa w zakresie transgranicznym.

Koordynatorem Pierwszego Pakietu Roboczego jest Aleksanteri Institute (Uniwersytet w Helsinkach), Drugiego Pakietu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Trzeciego zaś Szwedzka Agencja Służb Ratowniczych.

Polscy partnerzy projektu:

Pierwszy Pakiet Roboczy:

 • Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku,
 • Komenda Miejska PSP w Gdańsku,
 • Komenda Miejska PSP w Gdyni,
 • Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie,
 • Komenda Miejska PSP w Szczecinie,
 • Komenda Miejska PSP w Świnoujściu,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

Drugi Pakiet Roboczy:

 • Komenda Główna PSP w Warszawie,
 • Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

Trzeci Pakiet Roboczy:

Wersja do druku
Informacje ogólne | Tarnowskie Góry | INTERREG IIIB | Kontakty | Galeria | Linki | Dokumenty
Projektowanie stron: Agencja Interaktywna IntraCOM