Wybierz język:

INTERREG III B -podstawowe informacje

INTERREG III B BSR - Region Morza Bałtyckiego

Program Region Morza Bałtyckiego, zwany potocznie programem Bałtyckim realizowany jest w ramach komponentu B Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III dotyczącego współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na wzmocnienie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium europejskiego.

Zasięg terytorialny
We współpracę w programie Bałtyckim zaangażowanych jest 11 krajów. Obszar kwalifikowalny do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) obejmuje: całe terytorium Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, oraz niemieckie landy: Berlin, Brandenburgia, Hamburg, Brema, Meklemburgia Pomorze Przednie, Szlezwik Holsztyn i Dolna Saksonia (częściowo).

W programie uczestniczyć mogą również partnerzy rosyjscy z Kaliningradu, St. Petersburga oraz Obwodów: Leningradzkiego, Pskowskiego, Nowogrodzkiego, Murmańskiego i Archangielskiego, a także z republiki Karelii i Okręgu Nenets.

Na Białorusi programem objęte są Obwody: Miński, Grodzieński, Brzeski i Witebski.

Źródłem finansowania udziału partnerów rosyjskich i białoruskich w projektach realizowanych w ramach programu Bałtyckiego są środki programu Tacis (wspólnotowego programu pomocy szkoleniowej i doradczej dla byłych republik radzieckich i Mongolii - z wyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii.).

Budżet programu
Program INTERREG IIIB BSR jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i współfinansowany ze środków krajowych uczestniczących w nim państw. Całkowity budżet ERDF dla programu Bałtyckiego w okresie 2000-2006 wynosi 127,5 mln EUR, w tym wkład strony polskiej w latach 2004-2006 wynosi 18,6 mln EUR.

Środki prywatne są przewidziane w programie jako uzupełnienie publicznych (krajowych) źródeł finansowania projektów.

UWAGA:
Ze środków ERDF polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki ERDF są przekazywane w postaci refundacji.

Priorytety i działania
Priorytet 1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju przestrzennego w odniesieniu do określonych regionów i sektorów

Działanie 1. Wspieranie opracowania wspólnych strategii i planów działań dla makroregionów
Działanie 2. Wspieranie zrównoważonego rozwoju przestrzennego w określonych sektorach
Działanie 3. Wzmacnianie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów przybrzeżnych, wysp i innych obszarów szczególnych
Priorytet 2. Promocja struktur terytorialnych wspierających zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego
Działanie 1. Wspieranie zrównoważonych policentrycznych struktur osadniczych
Działanie 2. Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej
Działanie 3. Poprawa właściwego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, a także krajobrazem i zasobami naturalnymi

Priorytet 3. Wspieranie tworzenia instytucji oraz wzmacnianie transnarodowego rozwoju przestrzennego

Rodzaje przedsięwzięć
Priorytetowo traktowane są projekty wymagające działań międzynarodowych i wykazujące wartość dodaną dzięki wspólnym rozwiązaniom. Typowe formy działań aktywności projektowej to: warsztaty i seminaria, upowszechnianie informacji, prowadzenie analiz (np. rynkowych), wspólne przedsięwzięcia pilotażowe, wdrażanie przykładów najlepszej praktyki, budowanie sieci współpracy.

Przykłady rezultatów projektowych:

 • plany ramowe lub koncepcje sektorowe dla obszarów specyficznych;
 • studia wykonalności, w tym plany inwestycyjne;
 • koncepcje marketingowe, systemy zarządzania;
 • małe inwestycje infrastrukturalne dla projektów pilotażowych o znaczeniu transgranicznym;
 • ponadnarodowe sieci współpracy i bazy danych.

Zasada Partnera Wiodącego (ang. Lead Partner)
Każde przedsięwzięcie powinno wyznaczyć partnera wiodącego odpowiedzialnego za zarządzanie, realizację i koordynację działań pomiędzy zaangażowanymi uczestnikami. Partner wiodący składa Formularz Wniosku o dofinansowanie z ERDF do Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz, w przypadku zakwalifikowania przedsięwzięcia do finansowania, zawiera umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą, przejmując pełną odpowiedzialność finansową i prawną za całe przedsięwzięcie.

Warunki (formalne) ubiegania się o środki Programu:

 • co najmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów uczestniczy w realizacji danego projektu,
 • co najmniej 2 kraje – partnerzy współpracy (spośród uczestniczących w projekcie) wnoszą wkład finansowy,
 • minimum 1 państwo – partner współpracy (spośród uczestniczących w projekcie) należy do Unii Europejskiej (UE).

Przygotowując aplikację projektową warto pamiętać o tym, że:

 • projekt powinien przyczynić się do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju oraz poprawy gospodarczej i społecznej spójności Regionu Morza Bałtyckiego;
 • projekt powinien odnosić się do problemów planowania przestrzennego oraz w możliwie jak największym zakresie zawierać rozwiązania uwzględniające powiązania z innymi sektorami. Projekt musi być zgodny z politykami wspólnotowymi UE;
 • preferencje będą stosowane wobec projektów poruszających istotne problemy i angażujących zarówno władze publiczne, jak i różnego typu instytucje oraz organizacje pozarządowe;
 • działania ukierunkowane na przygotowanie projektów inwestycji będą miały znacznie większe szanse na wsparcie niż prace badawcze, czy też czysto metodologiczne studia;
 • uczestnictwo partnerów wspieranych środkami programu Tacis (z Rosji lub Białorusi) będzie szczególnie wysoko oceniane.

Potencjalni beneficjenci
Partnerami mogącymi otrzymać wsparcie finansowe ERDF w związku z uczestnictwem w projektach są władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne), instytucje badawcze i szkoleniowe, fundacje, organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit.

Wersja do druku
Informacje ogólne | Tarnowskie Góry | INTERREG IIIB | Kontakty | Galeria | Linki | Dokumenty
Projektowanie stron: Agencja Interaktywna IntraCOM