Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
Obrazki : drukuj :: nie drukuj ::

INTERREG III B -podstawowe informacje

INTERREG III B BSR - Region Morza Bałtyckiego

Program Region Morza Bałtyckiego, zwany potocznie programem Bałtyckim realizowany jest w ramach komponentu B Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III dotyczącego współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na wzmocnienie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium europejskiego.

Zasięg terytorialny
We współpracę w programie Bałtyckim zaangażowanych jest 11 krajów. Obszar kwalifikowalny do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) obejmuje: całe terytorium Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, oraz niemieckie landy: Berlin, Brandenburgia, Hamburg, Brema, Meklemburgia Pomorze Przednie, Szlezwik Holsztyn i Dolna Saksonia (częściowo).

W programie uczestniczyć mogą również partnerzy rosyjscy z Kaliningradu, St. Petersburga oraz Obwodów: Leningradzkiego, Pskowskiego, Nowogrodzkiego, Murmańskiego i Archangielskiego, a także z republiki Karelii i Okręgu Nenets.

Na Białorusi programem objęte są Obwody: Miński, Grodzieński, Brzeski i Witebski.

Źródłem finansowania udziału partnerów rosyjskich i białoruskich w projektach realizowanych w ramach programu Bałtyckiego są środki programu Tacis (wspólnotowego programu pomocy szkoleniowej i doradczej dla byłych republik radzieckich i Mongolii - z wyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii.).

Budżet programu
Program INTERREG IIIB BSR jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i współfinansowany ze środków krajowych uczestniczących w nim państw. Całkowity budżet ERDF dla programu Bałtyckiego w okresie 2000-2006 wynosi 127,5 mln EUR, w tym wkład strony polskiej w latach 2004-2006 wynosi 18,6 mln EUR.

Środki prywatne są przewidziane w programie jako uzupełnienie publicznych (krajowych) źródeł finansowania projektów.

UWAGA:
Ze środków ERDF polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki ERDF są przekazywane w postaci refundacji.

Priorytety i działania
Priorytet 1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju przestrzennego w odniesieniu do określonych regionów i sektorów

Działanie 1. Wspieranie opracowania wspólnych strategii i planów działań dla makroregionów
Działanie 2. Wspieranie zrównoważonego rozwoju przestrzennego w określonych sektorach
Działanie 3. Wzmacnianie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów przybrzeżnych, wysp i innych obszarów szczególnych
Priorytet 2. Promocja struktur terytorialnych wspierających zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego
Działanie 1. Wspieranie zrównoważonych policentrycznych struktur osadniczych
Działanie 2. Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej
Działanie 3. Poprawa właściwego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, a także krajobrazem i zasobami naturalnymi

Priorytet 3. Wspieranie tworzenia instytucji oraz wzmacnianie transnarodowego rozwoju przestrzennego

Rodzaje przedsięwzięć
Priorytetowo traktowane są projekty wymagające działań międzynarodowych i wykazujące wartość dodaną dzięki wspólnym rozwiązaniom. Typowe formy działań aktywności projektowej to: warsztaty i seminaria, upowszechnianie informacji, prowadzenie analiz (np. rynkowych), wspólne przedsięwzięcia pilotażowe, wdrażanie przykładów najlepszej praktyki, budowanie sieci współpracy.

Przykłady rezultatów projektowych:

Zasada Partnera Wiodącego (ang. Lead Partner)
Każde przedsięwzięcie powinno wyznaczyć partnera wiodącego odpowiedzialnego za zarządzanie, realizację i koordynację działań pomiędzy zaangażowanymi uczestnikami. Partner wiodący składa Formularz Wniosku o dofinansowanie z ERDF do Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz, w przypadku zakwalifikowania przedsięwzięcia do finansowania, zawiera umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą, przejmując pełną odpowiedzialność finansową i prawną za całe przedsięwzięcie.

Warunki (formalne) ubiegania się o środki Programu:

Przygotowując aplikację projektową warto pamiętać o tym, że:

Potencjalni beneficjenci
Partnerami mogącymi otrzymać wsparcie finansowe ERDF w związku z uczestnictwem w projektach są władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne), instytucje badawcze i szkoleniowe, fundacje, organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit.

http://www.bezpiecznewspolnoty.inhost.com.pl  -