Wybierz język:

Realizacja projektu INTERREG III B BSR- Eurobaltic II i koordynowanie wdrażania przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego programu „Bezpieczne Wspólnoty” w gminie Tarnowskie Góry

Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w lutym 2005 roku rozpoczął działania zmierzające do przystąpienia do projektu „EUROBALTIC” Civil Protection Project II” Wtedy to przekazano za pośrednictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dokumenty aplikacyjne zgłaszające wydział jako partnera projektu 'EUROBALTIC II”, w którym wskazano rolę wydziału polegającą głównie na stworzeniu Bezpiecznej Wspólnoty na terenie województwa śląskiego.

31 października 2005 r. zarządzeniem nr 0135/12/05 powołano w Wydziale Zarządzania Kryzysowego zespół zadaniowy dla realizacji projektu „Bezpieczne Wspólnoty”, odpowiedzialny za przygotowanie umów, zasad współdziałania z partnerami wiodącymi, przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu.

2 marca 2006 r. podpisano umowę ze Szwedzką Agencją Służb Ratowniczych w Karlstad (szwedzkim partnerem projektu), która zapoczątkowała formalne działania w ramach projektu.

20 marca 2006 r. podpisano porozumienie pomiędzy Wojewodą Śląskim a gminą Tarnowskie Góry, która została wytypowana do wdrożenia programu „Bezpieczne Wspólnoty”.

Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizacji projektu INTERREG III B BSR- Eurobaltic II zaplanował realizację następujących zadań:

  • promowanie bezpieczeństwa i wspieranie szwedzkiej gminy Skövde w budowaniu systemu bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego i tworzenie odpowiednich wytycznych w tym zakresie;
  • stworzenie Bezpiecznej Wspólnoty na terenie województwa śląskiego i uzyskanie przez nią odpowiednich certyfikatów przed zakończeniem projektu oraz jej aktywny udział w międzynarodowej sieci Bezpiecznych Wspólnot.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazał za pośrednictwem Komendy Głównej PSP dokumenty aplikacyjne (wspomniane wyżej) zgłaszające Wydział jako partnera projektu „EUROBALTIC II”. Zgłoszono budżet wynoszący 22 000,00 EUR, na który składają się następujące linie budżetowe, z których 75% finansowane jest ze środków IW INTERRG IIIB BSR:

Rodzaj kosztów Kwota w EUR
Koszty koordynacji projektu 0,00
Koszty personalne 0,00
Spotkania i rozpowszechnianie 5.000,00
Podróże i zakwaterowanie 10.000,00
Ekspertyzy zewnętrzne i audyt 7.000,00
Inne oraz zakup sprzętu 0,00

31 marca 2006r. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śl.UW zawarł umowę z Rektorem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej na przeprowadzenie badań i sporządzenie „Atlasu zagrożeń społecznych miasta Tarnowskie Góry”. Zakres umowy obejmował dokonanie oceny i opracowanie zestawień aktualnego stanu:

  • społeczności miasta w rozbiciu na poszczególne kategorie wiekowe,
  • występowania problemu alkoholowego,
  • bezrobocia,
  • pomocy społecznej,
  • przestępczości kryminalnej dorosłych i nieletnich,
  • popełnionych wykroczeń przez dorosłych i nieletnich.

Materiał, oprócz opisowej części problemów społecznych, zawierał również wersję graficzną w postaci map zagrożeń, na których zaznaczono poszczególne zagrożenia w rozbiciu na dzielnice, a nawet poszczególne ulice. Mapy zostały opracowane w formie ściennej i elektronicznej.

„Atlas zagrożeń społecznych miasta Tarnowskie Góry” przedstawiono w dniu 11 października 2006r. członkom grupy roboczej odpowiedzialnym za opracowanie aplikacji do programu. W spotkaniu uczestniczyli radni miasta oraz kierownictwo Urzędu Miasta z Burmistrzem Tarnowskich Gór na czele. Skalę problemu przedstawiał główny twórca materiału, pracownik naukowy GWSH i Uniwersytetu Śląskiego dr Krzysztof Czekaj. Wszystkim uczestnikom szkolenia przekazano elektroniczną wersję „Atlasu ...” oraz „Map zagrożeń społecznych”.

Przedstawiona analiza problemów stanowi materiał źródłowy do budowania na terenie gminy „Bezpiecznej Wspólnoty”. Określa ona na jakich elementach należy się szczególnie skupić i wskazuje jakie problemy są najbardziej newralgiczne. Na podstawie tego materiału opracowywano aplikację, która jest elementem warunkującym przyjęcie gminy Tarnowskie Góry do sieci „Bezpiecznych Wspólnot” i przyznanie jej stosownego certyfikatu Światowej Organizacji Zdrowia. Przyznanie tego certyfikatu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Tarnowskich Górach stanowi zasadniczy cel realizacji projektu (projekt pilotażowy na terenie Polski).

Od 1 lipca do 31 grudnia 2006r. Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach podczas realizacji projektu Eurobaltic II swój wysiłek koncentrował na tworzeniu podwalin do budowania na terenie gminy Tarnowskie Góry „Bezpiecznej Wspólnoty”.

W dniach 10-13 września 2006 r. delegacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uczestniczyła w wizycie roboczej na zaproszenie „Bezpiecznej Wspólnoty” szwedzkiej gminy Skövde.

Zapraszająca gmina Skövde z ramienia projektu udziela pomocy i dzieli się doświadczeniami z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego we wdrażaniu na terenie województwa programu Światowej Organizacji Zdrowia. W ramach konsultacji przedstawiono podejście gminy do realizacji zadań z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, edukacji, występujących problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z: nałogami, zabezpieczeniem potrzeb ludzi w podeszłym wieku, hałasem oraz dostosowaniem społecznym emigrantów z innych państw.

W kolejnym etapie wizyty pokazano szwedzkie rozwiązania w dziedzinie reagowania w sytuacjach kryzysowych. Przedstawiono system funkcjonowania służb ratowniczych, doświadczenia w zakresie edukacji funkcjonariuszy straży pożarnej. Omówiono sposób szwedzkiego podejścia do spraw dotyczących Obrony Cywilnej.

Dyskutowano na temat podejścia strony polskiej do realizacji projektu. Koordynatorowi projektu przedstawiono problemy, które miały miejsce w czasie wdrażania założeń projektowych oraz harmonogram realizacji dalszej części projektu. Omówiono również sposób podejścia do budowy aplikacji programu „Bezpieczne Wspólnoty” przez gminę Tarnowskie Góry, wytypowanej do wdrażania pilotażowego programu w województwie.

Wymiernym efektem odbytej wizyty roboczej było poznanie zasad organizacji administracji w Szwecji, sposobów i metod stosowanych w rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników prospołecznych oraz wykorzystaniem możliwości służb ratowniczych. Uzyskano gwarancję pomocy szwedzkich partnerów projektu w budowaniu aplikacji i tworzeniu rozwiązań umożliwiających przyjęcie gminy Tarnowskie Góry do sieci „Bezpiecznych Wspólnot”.

24 października 2006r. w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie grupy roboczej, w czasie którego omówiono „Harmonogram działań grupy roboczej - Zespołu ds. realizacji porozumienia z zakresu wdrażania na terenie gminy Tarnowskie Góry programu „Bezpieczna Wspólnota” w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB BSR – Eurobalic II”. Określono terminy opracowania przez członków grupy materiałów z poszczególnych dziedzin ujętych w aplikacji. W efekcie tych ustaleń przyjęto, że opracowane zostaną materiały cząstkowe, które będą przedłożone w dniu 15 grudnia 2006r. w trakcie kolejnego spotkania tej grupy. Odbyło się ono w ustalonym terminie, a prowadzili je Arkadiusz Czech – nowo wybrany Burmistrz Miasta oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śl.UW – Grzegorz Kamienowski.

Wchodząc w kolejny okres realizacji projektu szczególny nacisk położono na finalizowanie prac nad wnioskiem aplikacyjnym do przedstawienia go Instytutowi Karolińskiemu w Sztokholmie, a po jej akceptacji - przyjęcie miasta Tarnowskie Góry w szeregi „Bezpiecznych Wspólnot”.

W dniach 13-14 września 2007r. przedstawiciele Instytutu dokonali wizyty roboczej, która miała na celu stwierdzenie zgodności danych przekazanych we wniosku z faktycznym sposobem realizacji założeń aplikacyjnych. Stwierdzono, że gmina Tarnowskie Góry spełnia wszystkie wymagania stawiane „Bezpiecznym Wspólnotom”, jednakże, zdaniem osób wizytujących, należy wniosek poprawić i przesłać do Instytutu Karolińskiego. Poprawki dotyczyły głównie elementów związanych ze strategią socjotechniczną miasta oraz uzupełnieniem wniosku o programy, które stwierdzono, że są realizowane w Tarnowskich Górach, a nie były umieszczone we wniosku aplikacyjnym.

Zespół roboczy dokonał uzupełnienia i dokument został przesłany do Szwecji. Uzgodniono, że przekazanie certyfikatu nastąpi w dniu 11 października 2007r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, który był inicjatorem wszystkich działań w tym zakresie, a 12 października 2007r. w Tarnowskich Górach i miasto, jako pierwsza gmina w Polsce, otrzyma certyfikat sieci „Bezpiecznych Wspólnot”.

Śląski Urząd Wojewódzki planuje prowadzenie kampanii promocyjnej programu i przedstawianie doświadczeń gminy Tarnowskie Góry na obszarze województwa śląskiego.

Działania podejmowane w ramach „Bezpiecznych Wspólnot” doskonale wpisują się w założenia Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, ponadto uwypuklają działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpośrednio związanym z poprawą bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Zaletą programu jest również możliwość wykorzystania utworzonego międzyinstytucjonalnego zespołu (Kryterium nr 1) do koordynacji całości prowadzonych na obszarze miasta czy gminy działań, także innych, wykraczających poza ramy programu „Bezpiecznych Wspólnot”.

Śląski Urząd Wojewódzki zamierza nadal wykorzystywać doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji programu Światowej Organizacji Zdrowia w trakcie wdrażania rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Wykorzystywanie w tym zakresie doświadczeń innych państw jest celowe i zapewne przyniesie wymierne efekty.

Wersja do druku
Informacje ogólne | Tarnowskie Góry | INTERREG IIIB | Kontakty | Galeria | Linki | Dokumenty
Projektowanie stron: Agencja Interaktywna IntraCOM